Friday, March 20, 2009

CHARLES & RUSSEL: krisis pang pinansyal

PANANALIKSIK SA EPEKTO NG KRISIS PAMPINANSYAL SA MGA ESTUDYANTE NG 1LAM


PANANALIKSIK NA

IPINIPRISINTA SA KOLEHIYO NG KOMERSYO

UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS

Charles Dariel T. Fernandez

Russel Joseph F. De GuzmanTALAAN NG NILALAMAN


PAHINA

Talaan ng Nilalaman ......………………………………………………………….2

Unang Panimula

Panukalang Pahayag……..……………………………………………….3

Introduksyon………………………………………………………………....4

Rebyu/Pagaaral……………………………………………….……………6

Layunin……………………………………………………………..…………7

Halaga………………………………………………………………………..8

Konseptuwal/Teoretikal na Balangkas…………………………………9

Metodolohiya………………………………………………………………10

Saklaw Delimitasyon……………………………………………………....11

Daloy ng Pag-aaral……………………………………………………….11

Ang Paglalahad

Introduksyon sa Paksa……………………………………………………12

Presentasyon ng Datos…………………………………………………..13

Ang Pagwawakas

Kritik…………………………………………………………………………..16

Konklusyon………………………………………………………………….18

Rekomendasyon…………………………………………………………..19I. KRISIS PAMPINANSIYAL: UNANG PANIMULA

 • A.PANUKALANG PAHAYAG


Bilang isang mapanuring mag-aaral, ang maliit na pagkabagsak ng isang malakas na bansa tulad ng Amerika ay isang malaking suliranin na dapat tutukan. Ito sa aming palagay, ay nagsimula sa kapabayaan ng mga kompanyang pampinansiyal kasama na ang paglaganap ng pagkalugi ng ilang kompanya, gobyerno sa Europa, recession, at ang mababang pag-unlad ng palitan sa stock market sa buong mundo. Batid namin ang nakaambang kaguluhan, mangyaring ang lakas at kapangyarihan ng kinikilala at tinitingalang bansa ng Amerika ay tuluyan nang maglaho.

Isang malaking dagok ito sa bansang Pilipinas, at iyon ang mas nais naming bigyang pansin. Malaki ang sakop ng pag-unlad at pagkabagsak ng Amerika, kaya’t pati ang maliliit na bansa tulad ng ating bayang sinilangan ay hindi makaiiwas, lalo na’t malaki ang naitutulong ng Amerika sa atin sa maraming aspeto, partikular sa ating pampinansiyal na pangangailangan.

Kami rin naman sa kabilang banda, ay nakasisigurong iisip ng paraan sa lalong madaling panahon si Uncle Sam upang hindi magpatuloy ang masamang bangungot na hinaharap nila ngayon at upang tulungan ang maliliit na bansang apektado nito.

Sa kabilang dako, nakapangangambang isipin na sa kasagsagan ng sigla ng bansang Amerika, tayo’y naghihirap na; Paano pa kaya na sila na sa mga pagkakataon ay ating sandalan, ngayon ay nanghihina na?


 • B.INTRODUKSYON


RECESSION: Period of reduced economic activity. Noon ay nakaranas ng kaginhawaan ang ating bansa. Sa katunayan, isa tayo sa mga nangungunang mayaman na bansa. Hanggang sa makaranas ng unti-unting pagkabagsak sa aspetong pampinansyal ang Pilipinas, ang bawat indibidwal ay unti-unti naring nawawalan ng pag-asa. Hanggang ngayon ay may tanong sa aming isip, ‘kung nakuha nating manguna noon, bakit nahayaan itong bumagsak at hindi na muling nakabangon?’

Dumating din ang oras na nakasanayan na ng ating mga kababayaan ang mamuhay sa hirap, magtiis, at umunlad gamit ang tiyaga at sipag. Hindi, hanggang sa maibalita noong nakaraang taon ang nalalapit na paghina ng bansang Amerika at dagdag krisis pampinansyal di lamang sa ating bansa kung hindi sa buong mundo, ay napukaw ng suliraning ito ang aming atensyon.

Ang pagbagsak ng mga negosyo, halaga ng piso sa pandaigdigang stock market, maging ang reputasyon ng Pilipinas na nagdulot sa iba nating kababayan upang matanggal sa trabaho, pati narin ang pagtaas ng mga pangunahing gastusin tulad ng gasolina, bigas, pagkain, buwis, at kuryente, at matrikula ay ilan lamang sa mga krisis pampinansyal na nararanasan ng bawat mamamayang Pilipino.

Bilang mag-aaral, unti-unti na naming nararamdaman ang masamang dulot ng krisis pampinansyal: pagtaas ng bilihin, pamasahe, pangmatrikula; ang buong sambayanan ay apektado na ng malawakang krisis pampinansyal. Dati rati, ang ilan ay nakapagtitiis pa sa pamamaluktot, ngunit paano na ngayon na lalo tayong naghihirap? Gusto naming sisihin ang gobyerno. Maraming pagbabago at pagpapaganda ng mga istruktura, subalit bakit wala paring pag-unlad? Marami parin ang naghihirap at umaasa sa tulong na ibabahagi ng gobyerno, at marami parin ang palad na pilit umaabot sa mga kamay ng mga ito. Ang politika ay isa pang isyu, ngunit kung patuloy nating ididikit ito sa aming isyu ay lalayo at lalawak lamang ang mga pahayag at paglalahad. Higit sa lahat na aming nais bigyang diin ay ang edukasyon; dumarami ang kabataang hindi nakapag-aaral. Madaling sabihin ang lahat, ngunit alam naming may bahagi parin ang bawat indibidwal dito. Kaya’t sa aming pananaliksik ay tatalakayin namin sa matalas ngunit maingat na paraan ang isyu na ito na tumututok sa epekto nito sa mga mag-aaral na gaya namin.

Nakalulungkot isipin na mahihirapan na tayo muling makaaahon sa hirap at danasin muli ang pamamayagpag sa industriya at komersiyo, hindi lamang sa Asya, kundi maging sa buong mundo. Ang pagiging tanyag sa angking likas na yaman: tubig, lupa at tao, mayamang produksyon ng mga produktong pang-export, magagandang tanawin na dinarayo ng mga turista, mataas na halaga ng piso, at mataas na reputasyon ng bansang Pilipinas. May paraan pa kaya talaga? Ano ang maibabahagi ng isang estudyanteng tulad namin? Ano ang kahahantungan ng Pilipinas at ng mga Pilipino kung magsasawalang bahala lang ang ibang tao? Ito ba ang magbubuklod sa bawat isa upang sugpuin ang krisis pinansyal ng ating bansa? Paano ang edukasyon ng bawat batang Pilipino na itinuturing na pag-asa ng bayan?
 • C. REBYU/PAG-AARAL


Nahirapan kami noong una sa kung anong thesis statement ang aming tatapusin. Nariyan na hindi tinanggap ang una naming ginawa kaya’t kinailangan naming baguhin ang buong ideya at umisip ng mas nakapupukaw na paksa. Hindi madali sa una dahil akala namin ay tapos na ang lahat; hindi namin inaasahan na kakailanganin naming magsimula muli sa umpisa. Sa katanuyan, pangatlong thesis statement na ito, subalit hindi nakapagsisi na ito ang aming tinatalakay sapagkat hindi lamang ang mga mambabasa ang matututo, kundi maging kami na nagsagawa nito ay matutulungan ng mga datos na aming nakalap. Hindi lamang sa napapanahon ito, kundi makapag-uugnay din kami sa target naming mambabasa. Ang suliraning pampinansyal ay sensitibo, kaakit-akit ang pahayag ngunit malawak ang saklaw, ngunit sa kabila ng pagkamaselan ng isyu na ito ay naroon parin ang aming interest, sa simpleng dahilan na nakagaganang talakayin ito at nakasisiguro kaming matatamo ang mga motibong aming tinala para sa pananaliksik na ito. Ang pangangalap ng datos, pagsasagawa ng survey, at pagkuha ng sagot mula sa mga napiling responde; lahat ng iyon ay nakatutuwang gawin na kami ay maihahalintulad sa media na totoong gumagawa ng pag-aaral ukol sa paksang ito.

Mahalaga na sa aming pananaliksik na ito ay masaya namin itong ginagawa at marami kaming natututunan. At ang mga aral na maibabahagi nito ay dadalhin namin hanggang sa realidad ng buhay. • D. LAYUNIN


  • Ang aming pangkalahatang layunin ay magbigay ng kaalaman sa mga mambabasa ukol sa epekto ng krisis pampinansyal ng ating bansa. Hindi lingid sa ating kaalaman na mas lumawak ang sakop ng suliraning ito na nakaabot na sa buhay estudyante ng isang mag-aaral.


  • Layunin ng aming pananaliksik na makakalap ng mga personal na komento o opinyon mula sa aming mga mambabasa. Mula sa mga nakalap naming datos, ito’y aming susuriin upang maipakita ang kaugnayan ng epekto ng krisis pampinansyal sa buhay ng mga estudyante (1LAM ang napili naming kumatawan dito.) Pangunahin dito na may maibahagi kaming aral mula sa pananaliksik na ito upang ang pag-aaral na ito ay magsilbing liwanag na makapagsisimula ng magandang hakbang tungo sa paglaban sa suliraning pampinansyal.


  • Layunin din naming imulat ang isipan ng bawat mambabasa sa napapanahong krisis at upang ang bawat makakabasa ay mahikayat na maging bahagi sa pagtulong sa krisis pampinansyal, maliit man ito o malaki.


  • Panghuli sa lahat ay ang aming hangaring mailahad sa artistikong pamamaraan ang mga kadahilan at epekto ng krisis pampinansyal sa behavior ng aming target: masama man o mabuti.


 • E. HALAGA


  • Mahalaga ang aming pananaliksik dahil makakapag-ambag ito ng kaalaman, lalo na sa kabataan. Maaari din itong maging paraan upang makapag-enganyo ng mga “psychologists”, para gumawa sila ng mas malalim na pag-aaral ukol sa aming paksa. Ang pag-aaral na kanilang isasagawa ay mas makakatulong hindi lamang sa kabataan kundi para na din sa kanilang mga magulang, upang mapabatid sa lahat na ang bawat isa’y dapat maging bahagi sa pagsugpo ng problemang ito na maaaring simulan sa maliit na paraan.


  • Hinahamon ng aming pananaliksik na magising ang mga kabataan na ang mga kilos natin, maliit man o malaki, ay magiging kabahagi sa lalong pagkabagsak o unti-unting pagbangon ng bansa mula sa krisis pampinansyal. Nais naming maging mas maingat ang bawat kabataan sa mga bagay na kanilang pinagtutuunan ng pansin (partikular sa paggamit ng salapi), upang lalo kaming magkaroon ng karunungan sa pagtitipid at pagpapahalaga sa mga importanteng bagay lamang. Napapanahon ang paksang aming napili, kaya’t hangarin namin ang napapanahong pagtalakay at mapanuring pag-aaral upang makapagbigay ng napapanahong aksyon na maaaring ikonsidera ng aming mambabasa.


   • F. KONSEPTUWAL O TEORETIKAL NA BALANGKAS


Ang konseptong ito ay nabuo bunga ng isang magandang panukala mula sa isang mabuting kaibigan. Hindi kami nagdalawang isip sapagkat ito ay pangkasalukyang suliranin ng bawat mamamayang Pilipino at alam naming marami ang aming matatalakay mula sa isyu na ito.

Ang ekonomiya ng bansa ay maihahalintulad sa “puzzle”, at ang gobyerno ang bumubuo sa mas mahirap na bahagi; tayo sa mas madali at maliit na parte. Ang ekonomiya ay maaaring masigla at magkaroon ng biglaang pagkabagsak. Maraming dahilan kung susuriin mabuti: maaaring nagkamali sa pagkakabuo sa malaking bahagi, o di kaya’y hindi nagawan ng maaayos na bahagi sa maliit na parte. Sa kalagayan natin, tayo ay dumaranas na ng unti-unting pag-unlad. Kahit paano ay nakikita natin ang paglaban ng piso sa world market. Ang mga infrustruktura’t reporma ng gobyerno ay nagdudulot ng magandang resulta, ngunit narito at nakaamba ang mabilis na pagkabagsak muli ng ekonomiya dahil sa nararanasang pangkalawakang krisis.

Ano ang magagawa nito sa edukasyon? Malaki. Nakawawasak. Maaaring ikabagsak ito ng pundasyon ng isang bata. Kapag nagpatuloy ang pagdami ng mga batang hindi nakapag-aaral, mahihirapan ang bansa na makapaghasa ng mahuhusay na mag-aaral na kinakailangang manggagawa ng bansa. Dahil sa hirap ng buhay, ang mga katatapos pa lamang mag-aral ay nagsisipangibang bansa na dahil hindi umaasa ng kaginhawaan sa pananatili at pagtatrabaho dito sa ating bansa.


   • G. METODOLOHIYA


Magsasagawa kami ng “survey” sa aming mga kaklase upang malaman namin ang reaksyon nila tungkol sa aming pananaliksik. Kaakibat ng survey na ito ang makakatulong sa pagtagpi-tagpi namin ng mga makakalap naming datos. Mahalaga din ito upang malaman namin ang mga kinakailangang pang pagbabago sa pananaw ng mga estudyante ukol sa krisis pampinansyal. Gamit ang survey na ito, makabubuo kami ng konklusyon at rekomendasyon na naaayon sa pagkakatugma ng aming isyu at kaalaman ng aming mga kaklase ukol dito. Bubuo kami ng survey na makapaglalabas ng opinyon at saloobin ng aming mga napiling responde sa naturang isyu, upang maitalakay sa mas detalyadong paraan ang mga bagay na dapat pang bigyang diin.

Mangangalap din kami ng mga impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang pahayagan, artikulo na makikita sa internet, at pati narin ang mga balita sa radyo’t telebisyon. Gagamitin namin ito bilang matibay na pangsuporta sa aming paglalahad at pagtalakay sa mga bagay ukol sa aming naturang isyu. Binibigyan ding halaga ang opinyon ng mga nakatatanda na mas bihasa’t may kaalaman sa isyu na ito, ngunit ang makakalap mula sa mga ito ay hindi na ipalalabas sa mga nakalap na datos, kung hindi ay magsisilbi itong impormasyon sa amin na gagamitin sa pagpapalawak at pagdedetalye ng aming paksa.

  • H. SAKLAW DELIMITASYON


Ang sentro ng aming pananaliksik ay ang klase ng 1LAM, dahil sila ang pangunahing tauhan ng aming pananaliksik. Maaaring umabot ang aming survey sa ibang tao ngunit hindi ito gaanong pagtutuunan ng pansin. Malawak ang aming paksa ngunit ang tauhan ay partikular. Kaya’t sisikapin namin na huwag ilayo ang isyu sa paksa. Pagtutuunan ng pansin ang relasyon ng krisis pampinansyal at estudyante ng 1LAM. Maaaring sa ibang bahagi ay tatalakayin namin ang isyu sa pangkalahatang paraan, ngunit paliliitin parin namin ito upang magtugma sa pangangailangan ng aming pananaliksik. Hindi maiiwasang umabot sa malalaking puntos, dahil naniniwala kami na kinakailangan ito upang mas lalo maipahayag ang damdamin ng isyu na ito at maipakita kung paano nakaaapekto ito sa mas partikular na aspeto katulad ng pag-aaral ng mga estudyante ng 1LAM; ngunit sa kabilang banda ay babagsak parin ang isyu sa kung ano ang pinakapayak naming paksa.


  • I. DALOY NG PAG-AARAL


Katulad ng nabanggit, ang daloy ng pag-aaral ay magsisimula sa mas malaki papunta sa maliit. Dahil sa lawak ng sakop ng pag-aaral sa paksang ito ay hindi maiiwasang magsimula sa pangkalahatang isyu bago ito mapunta sa mas payak na paglalahad, at naiisip namin na epektibo ito upang maipakita kung ano talaga ang binibigyan ng diin sa suliraning malaki at malayo ang pinag-ugatan. Kabit-kabit ang isyu katulad ng nabanggit na, subalit ang daloy ng pag-aaral ay isesentro parin sa epekto nito sa mga estudyante ng 1LAM., gamit ang “survey” at nakalap na mga datos.


II. KRISIS PAMPINANSYAL: ANG PAGLALAHAD.

 1. INTRODUKSYON NG PAKSA

Krisis Pampinansyal. Isang isyu na dapat tutukan, hindi lamang ng bansang bumabagsak ang ekonomiya, hindi lamang ng malalaking kompanyang unti-unting nalulugi, hindi lamang ng mga magulang na nawawalan ng kabuhayan, kundi pati ng mga kabataan at mag-aaral na katulad natin.

Dati ay laban lamang ito ng bansa, laban ng malalaking negosyong nagpapayaman ng husto, at laban ng mga kilalang tao sa iba’t ibang paraan; ngunit ngayon ay kasama na tayo sa laban. Kung kalian ito nagsimula ay isa pang isyu na maaaring makapaglayo sa atin sa kung ano ang dapat talakayin.

Ang krisis pampinansyal ay malalim na ang pinag-ugatan, at mas malalim na pag-aaral ang kinakailangan upang isa-isahin ang mga ito, subalit hindi na nangangailangan pa ng mas malaking pag-aaral upang malaman natin na dapat na tayong maging kabahagi sa pagsugpo sa suliraning ito dahil pati ang mga mag-aaral na tulad natin ay apektado na. Malawakan ang paglaganap ng krisis na ito kaya nga’t ang mga kritikal na pag-iisip ng ilang mag-aaral ay nagtatanong kung kailangan na ba nilang mag-ipon para sa susunod nilang henerasyon. Maaaring pagtawanan ang biro na ito ngunit sa seryosong usapan, ito’y isang matalinong tanong na naaayon sa pangkasalukuyan nating kondisyon. Hindi permanente ang lahat, maaaring ang mga magulang natin ay may trabaho ngayon, maaaring bukas o makalawa ay hindi na. Hindi natin ito hinihiling ngunit hindi rin natin inaalis ang katotohanan na hindi ito malayong mangyari.

Maaaring para sa mga nakaaangat sa buhay, masasabi nilang hindi nila nararamdaman ang buhay, masagana pa ang lahat kaya’t maaari pang magsawalang bahala at isantabi ang pagtitipid. Isipin natin ang nangyari sa Pilipinas na noon ay nagtatampisaw sa bukal ng kasaganaan. Bakit bumagsak ang ekonomiya ng mayamang bansa natin? Ito ay dahil sa kapabayaan at pagsasawalang bahala. At sa paraang ito din nila mararanasan ang unti-unting pagkabagsak ng kinabuhayang pinaghirapang ipundar ng buong lakas at sipag.


 1. PRESENTASYON


Nais naming simulan ang paglalahad ng datos sa nakalap namin mula sa mga

responde ng aming survey. Karamihan sa 1LAM ay nagsasabing namomroblema sa susunod na pangmatrikula. Sinasabi nilang kinakailangan na nilang magtipid sa kuryente, at ang ilan pa ay umaming nabawasan ang kanilang baon. Ang mga bagay na ito ay nagpapatunay ng kanilang pagsalaysay na halos ang lahat ay nakararamdam ng hirap ng buhay. May mga nawalan ng trabaho ang kamag-anak, at ang iba rin ay hindi na nakakabayad sa mga bayarin sa bahay sa takdang oras. Maraming nagsabi na kung dati ay nakukuha pang gumastos kapag pumupunta ng mall, ngayon ay pumupunta na lamang sa mga lugar na ito upang magpahinga, magpalipas ng oras at magrelax. Sa kabilang banda, may ilan parin ang nakapagsasabing hindi nila masyadong nararamdaman ang hirap ng buhay. Marahil ang mga ito ay nabibilang sa mas mataas na estado ng pamumuhay, kaya’t ang iba ay matikas na nakapagsasabing bumibili parin sila ng masasarap na pagkain kahit ito ay may kamahalan.

Sa pagsuri namin ng kanilang behavior ukol sa mga bagay na binibigyan nila ng halaga, napagalaman namin na iilan lamang ang taliwas sa sagot ng karamihan na mas gugustuhin nilang manatili sa kanilang mga bahay kaysa gumastos sa labas, at ikinokonsidera na din nila ang pagtatabi ng barya na natitira sa kanilang mga baon. Huli na sa kanilang prayoridad ang pagbili ng mga makabagong teknolohiya. Sa pagbili naman ng mga damit, nagkakaisa ang lahat na uunahin nila ang mas mura, o di naman kaya’y branded ngunit maghihintay ng sale. Sa pagpili ng pagkain, kakaunti lamang din ang sumasalungat sa pagkakaisa ng sagot ng karamihan na mas pipiliin nila ang mga kainan kung saan sila mas makakatipid; mga lugar na pangmasa ngunit mabubusog ang natatakam na sikmura at hindi gaanong kamahalan.

Mangilan ngilan parin ang addicted at corrupted ng mga makabagong teknolohiya. Saan ka man pumunta at tumingin, ang bawat mag-aaral ay may dalang kung ano sa kanilang mga bulsa. Ang mga ito raw ay kailangan nila sa kanilang paglilibang at pleasure. Ang iba ay regalo para sa nakamit na mataas na grado o di kaya’y kaarawan. Sa hirap ng buhay, maraming mag-aaral parin ayon sa aming pag-aaral ang nagnanais makatamo ng wisik ng teknolohiya at upang hindi mawala sa fashion nito.

Ayon naman sa mga artikulong aming nabasa, ang industriyang pampinansyal ay walang kuwestiyong nakararanas ng krisis sa pangkasalakuyan. Nakaaapekto ito sa buhay kolehiyo ng isang mag-aaral. Maaaring lingid o hindi ito sa kaalaman ng karamihan. Ayon sa aming pag-aaral, bumabagsak ang career na pampinansyal kaya’t iminumungkahi ng isang artikulo na aming nabasa na ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay maaaring mangailangan ng pagbabago sa kursong kanilang tinatahak, dahilan nga sa pagbagsak ng mga malalaking kompanyang pampinansyal. Malaking dagok ito sa bawat mag-aaral lalo na sa mga nagsisimula pa lamang dahil hindi pa nila alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ngunit mahalaga ngang pagtuunan mabuti ng pansin kung ang sinisimulan ba namin ngayon ay makakatulong sa hinaharap o mauuwi lang sa wala ang mga ipinupundar na hirap.

Bukod dito, isa pa sa mga artikulong aming nabasa ang nagsasabing mahihirapan ang mga magulang na tustusan ang matrikula ng isang bata ng isang may kayang pamilya dahil sa lalong pagtaas ng matrikula lalo ng isang batang nag-aaral sa kolehiyo. Dagdag pa dito, dahil sa humihinang mga pinansyal na institusyon ay mahihirapan ang mga magulang na makahiram ng pera lalo’t walang kasiguraduhan ang pagbayad sa mga ito. Kung susuriin, hindi lang naman pangmatrikula ang iniintindi ng mga magulang lalo kung nasa mababang posisyon sa kompanya. Madalas pinipilit ipagkasya ang kinikita ng mga magulang sa lahat ng gastusin at bayarin sa bahay. Paano naman ang mga magulang o kamag-anak na tumutulong sa pag-aaral ng bata, kung saan ay nagtatrabaho sa ibang bansa at may peligrong matatanggal sa trabaho dahil sa mga pagbagsak ng kompanya doon?

Maraming epekto ang krisis pampinansyal, napakalawak nito upang talakayin. Kabit-kabit ang epekto nito. Madaling Makita sa mas malaking apektado ng krisis na ito ngunit dahil dito, apektado na pati ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Napakahirap ng mangalap ng pera ngayon. Nakapanghihinayang ang magagaling na bata na hindi nabigyan ng pagkakataon na paghusayin nila ang karunungang ito sa mas malalim na pag-aaral; sa halip sila ngayon ay kinakailangang maghanap-buhay.

Sa kabilang banda, nakatutuwang isipin na dumarami ang mga scholarship grants na handog ng mga unibersidad kaakibat ang suporta ng gobyerno dito upang makatulong na makapag-aral ang isang mag-aaral ng libre o di kaya’y makakuha ng discount sa matrikula. Ito ay maaaring sa pagkuha ng mataas na grado, pagiging atleta sa naturang eskwelahan, pagbibigay serbisyo o di kaya’y pinansyal na suporta sa mga mag-aaral na kabilang sa lower class na pamilya na ang kinikita ay nasa poverty level.


III. ANG PAGWAWAKAS

A. KRITIK


Mahalaga na mapag-aralan ang pag-uugali ng mga estudyante ng 1LAM para sa pag-aaral na ito. Nakatutuwang isipin na buong tapang ang kanilang pag-amin sa mga tanong na humamon sa kanilang katapatan at personal na opinion ukol sa krisis pampinansyal.

Isa o dalawa sa aming mga responde ang nakapagsabing kinailangan nilang magsanla upang ipangtustos sa mahalagang pagkakagastusan. Sa hirap ng buhay, kinailangan ng isang nasa murang edad gawin ito dahil sa awareness ng kanilang kondisyon pampinansyal. Ito ay nagpapakita ng responsibilidad ng isang mag-aaral sa 1LAM upang isugal ang isang iniingatang bagay upang magamit sa mas makabuluhang paraan. Hindi katulad ng ibang mag-aaral na kung anu-ano ang mga makabagong teknolohiya na hinihingi sa magulang. Kung iisa-isahin natin ay hindi naman makakatulong sa pag-aaral. Una ang cellphone: marami ang nahuhumaling sa iba’t-ibang katangiang maibibigay ng bagay na ito ngunit kung iisipin ay hindi naman ito gaanong mahalaga lalo na’t wala pang trabaho. Sapat na sa aming palagay ang cellphone na magagamit sa pagtext o tawag sa pamilya at mga kaibigan. Maaari ring samahan ng mga kakat’wang katangian nito katulad ng camera at mp3 na magagamit sa paglilibang at paggawa ng mga proyekto ngunit hindi kinakailangang mahal at pagkagastusan ng malaki. Pangalawa ang iPod: kung tutuusin ay hindi naman talaga kailangan nito. Sa aming palagay, hindi rin ito kailangan dahil maraming paraan upang makapakinig tayo ng musikang gusto natin. Masaya ang may koleksyon ng mga paborito mong kanta at palagi itong papakinggan ngunit hindi ito sapat na rason upang pagkagastusan ng halagang halos katumbas ng buong taong baon sa eskwela. Marami pang mga bagay ang pinagtutuunan ng pansin ng mga estudyante kahit mahirap ang buhay ngunit nakatutuwang isipin na hindi ito lingid sa kaalaman ng 1LAM at ayon sa kanilang mga sinagutan, sila ay nakikibahagi sa pagtitipid ng kanilang mga magulang.

Isa pa sa nais naming bigyang diin sa kritikong ito ay ang edukasyon mismo ng 1LAM. Kami ay nagsisimula pa lamang tahakin ang landas na napili namin. Hindi pa kami gaanong nakalalayo ngunit marami ng nakaambang suliraning, at isa na nga rito ang painansyal na aspeto. Karamihan ay mahihirapan na sa susunod na pangmatrikula at kailangang gumawa ng paraan upang maipagpatuloy ang pag-aaral. Dapat pang pagtuunan ito ng pansin ng gobyerno. Maraming sa 1LAM ang nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa kaysa manatili sa Pilipinas at dito magpundar. Batid naming ang hirap, at hindi nalalayo ito sa karanasan ng marami nating kababayan na katatapos lang gumradweyt sa kolehiyo at namomoroblema sa mga trabahonh papasukan.

Tunay na napakahirap ng buhay, ngunit hindi dapat ipagsawalang bahala ang pag-aaral. Ang 1LAM marahil ay nag-iisip narin ng mga kursong mas madaling makakuha ng trabaho at mas makapag-iipon ng malaki. Lumalago ang kompetisyon sa komersyo, at sa hirap ng buhay, hindi naming alam kung paano makikipagsabayan.


B. KONKLUSYON


Inaakala namin sa una na ang 1LAM ay walang pakialam sa paligid. Inaakala namin na aware man sila ay hindi sila gumagawa ng aksyon ukol dito. Ang inaasahan namin ay taliwas sa aming natuklasan. Sila pala sa maliit na paraan ay nakikibahagi din ngunit naroon parin ang pagsasantabi ng ilang mga bagay na mas dapat pagtuunan ng pansin at mas pinapahalagahan ang gusto nilang gawin.

Sang-ayon kami sa lahat ng datos na aming nakalap. Kahit saang sulok ng mundo, ang larawang ito ay makikita at ang lahat ay naaayon sa aming obserbasyon at pananaw. Nagbigay kaalaman din ito sa amin sa mapanuring paglalahad ng suliranin, epekto nito, at dapat gawin para dito. Ang lahat ay nasa ayos at nagkatugma-tugma ayon sa aming layunin at hangarin.

Mula sa malaking detalye, na ginawa naming preview sa mas payak na paksang aming binigyang diin, mga datos na nakalap, methodolihyang ginamit, hanggang sa maliliit na detalye, ang lahat ay nagkaugnay-ugnay.

Natutunan namin ang maging maingat sa mga desisyon aming pipiliin dahil kung ano ang kinabukasan ay nakasalalay sa mga desisyon at hakbang na aming gagawin sa kasalukuyan.C. REKOMENDASYON


Walang malaking bato na nakakapuwing. Yan ang isa sa madalas kong naririnig na kasabihan. Umaangkop ito sa panahon ngayon kung saan ang pangamba ay maliit pa lamang. Dapat na tayong umaksyon, huwag na nating hintayin na dumating ang panahong wala na tayong magagawa. Maaaring ang tanong sa inyo ay kung paanong tayo na mag-aaaral pa lamang ay makibahagi sa paglaban dito.

Una sa lahat ang pagtitipid. Malaki ang maitutulong kung makapag-iipon tayo ng kahit piso sa isang araw. Isipin ang matitipid sa isang taon kung meron tayong 365 na araw. Isipin kung dadagdagan ang piso ang araw. Hindi masama ang paminsan-minsang pagkain ng masasarap na pagkain kahit mahal, ngunit mas makabubuting umisip ng paraan kung saan mabubusog kahit hindi gumagastos ng malaki. Ang matitipid na pera ay magagamit sa mas makabuluhang bagay kung pagtutuunan ito ng pansin. Maaaring makatulong sa bayarin sa bahay kung pagsasamasamahin, o di kaya’y magpresenta na gamitin ito para sa susunod na lingguhang baon. Kailangan nating maging masinop at matalino sa mga ginagawa nating desisyon.

Pangalawa ay ang pagbantay sa mga pinagkakaabalahan nating gawin; ayaan ng barkada, pagbili ng mga damit na hindi naman kailangan, at pagpapabili ng mga makabagong teknolohiya na kung tutuusin ay maaaring hindi magkaroon ng mga bagay na iyon. Kailangan tayong maging mapanuri sa ating mga gusto at kailangan. Sa hirap ng buhay, dapat nating pagtuunan ng pansin ang mga kailangan hindi ang mga gusto natin. Mapalad tayong nakapag-aaral sa kolehiyo kaysa sa mga hindi nabigyang ng pagkakataon kaya’t dapat tayong matutong magpahalaga. Kasama parin ito sa pagtitipid ngunit mas pinupunto nito ang pagpapahalaga sa mga bagay na kailangan laban sa mga gusto natin.

Higit sa lahat ay ang pagpapahalaga sa edukasyon. Ito ang pinakamalaking parte na maaari nating bahaginan ng parte natin. Sikapin natin na walang maibagsak upang hindi makadagdag sa babayaran n gating mga magulang sa susunod na bayaran, at upang hindi masayang ang kanilang pagod at hirap, mapagpaaral lamang tayo. Kinakailangan nating suklian ng pagsisipag ang tinitiis nilang hirap para sa atin. Kung may masama tayong gawi sa pag-aaral katulad ng paghingi ng sobrang pera sa dapat bayaran sa eskwelahan, o di kaya’y pagdadahilan ng mga proyekto kahit wala naman, makahingi lang ng pera. Dapat sa mura nating isip ay matuto tayo sa pagpapahalaga ng pera, lalo na’t hindi tayo ang naghihirap sa ating pag-aaral.

Maliit man ang mga hakbang nito, naniniwala kaming malaki ang magagawa at maitutulong nito sa bawat isa kung lahat ay makikibahagi. Ang pamilya na siyang pinakamaliit na yunit ng komunidad ay malaki ang magagawa sa ikauunlad ng bansa kung magsisimula ang pagbabago sa bawat indibidwal.

A person may bring light to a family. A family may bring hope to a community. A community may bring courage to a nation. A nation may bring a wondrous change to the world.

Ang malaking pagbabago’y magsisimula sa bawat isa sa atin.

Wednesday, March 18, 2009

Pagsapit ng Gabi: 1Lam ay Tulog?

Pagsapit ng Gabi: 1Lam ay Tulog?!

Mga Mananaliksik:

Joy Eunice B. Boniol
Khristell Karen H. Carpiso
Anjelica F. San Diego

Eunice Antoinette D. Santiago

Ipinasa Kay:

Ma'am Beverly Siy


PASASALAMAT

Ang pananaliksik na ito ay buhat sa oras at tiyaga ng mga mag–aaral na
mananaliksik. Nais ng grupo na pasalamatan ang mga taong tumulong upang
matapos ang pag–aaral na ito. Ang mga pangunahing taong ito ay ang mga
sumusunod:

Unang–una ay sa Panginoong Maykapal. Siya ang nagbigay sa ating lahat ng
kaalaman at karunungan na ating ginagamit ngayon. Ang kaniyang gabay ang isa
sa mga dahilan upang matapos ang proyektong ito. Inaabot din ng grupo ang
pasasalamat sa pamilya Carpiso, Boniol, San Diego at Santiago. Sila ang tumulong
sa mga mananaliksik at nagbigay suhestiyon at ideya na sadyang nakatulong at
nakabuti sa pananaliksik. Ang grupo ay nais din tumanaw ng malaking
pasasalamat kay Khristine Mae Carpiso sa pagbibigay ng ideya sa paksa para sa
pag-aaral.

Ang lahat ng bumubuo sa aklatan ng Unibersidad ng Santo Tomas ay

nakapagbigay rin ng tulong upang ang mga mananaliksik ay makahanap ng mga
datos na kinakailangan. At pinapasalamatan rin ng grupo ang mga estudyante ng
seksyon 1-Lam A.Y. 2008-2009 mula sa Unibersidad ng Santo Tomas na nasa
Kolehiyo ng Komersiyo na nagsilbing mga taga-tugon sa pag-aaral na ito. Ang mga
opinyon at kaalaman nila ay nakatulong sa paggawa ng konklusyon at iba pa.


At higit sa lahat, ipinapaabot ng mga mananaliksi ang taos-pusong
pasasalamat sa kanilang guro na si Ms. Beverly Siy. Siya ang nagsilbing tagapayo
ng grupo upang mapabuti at mapaganda ang pag-aaral.


MGA MANANALIKSIK

KABANATA 1

PANUKALANG PAHAYAG

Ang pagtulog sa gabi ay may mabuting naidudulot sa mga kabataan ng 1-
Lam A.Y 2008-2009 mula sa Kolehiyo ng Komersiyo sa Unibersidad ng Santo
Tomas.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa pagtulog sa gabi ng mga kabataan lalo na
ng 1- Lam A.Y. 2008-2009 sa Komersiyo. Isinasaad sa pag–aaral na ito ang mga
pangunahing dahilan ng pagtulog sa gabi at mga epekto nito kapag ang mga
nasabing kabataan ay hindi natutulog sa gabi. Ngayon, bakit nga ba gabi at hindi
umaga ang pagtulog? May maganda o masama bang epekto ang hindi pagtulog sa
tamang oras at panahon? Ito ang mga katanungan na umudyok sa grupo na
alamin ang mga kaalaman na napapaloob dito. Maliban pa dito, nais ng grupo na
bigyang linaw pa ang aspetong ito dahil nalaman at naobserbahan ng grupo na
hindi pa sapat ang mga pag–aaral na tumatalakay sa pagtulog sa gabi. At mula sa
impormasyon na ito, hindi pala naging malawak ang kaalaman ng mga tao at sila
ngayo’y inaabuso ang aspekto na ito.


REBYU NG PAG-AARAL

Batay sa pananaliksik ng grupo sa aklatan ng Unibersidad ng Santo Tomas,
walang naging tiyak na pag-aaral ukol sa paksang ito. Tanging ang mga eksperto
mula sa iba’t ibang panig ng mundo ang nagbigay pansin dito. Ngunit ang mga
naunang pag-aaral ay hindi pa sapat. Piling mga paksa lamang ukol sa pagtulog
ang napag-aralan. Isa na dito ang pag-aaral ni Dr. Stephen Amira na
pinamagatang “Alcohol and Sleep”. Kanyang inilahad kung paanong ang alkohol
ay nakapagbibigay epekto sa pagtulog. Isa pa ay ang pag-aaral ni Dr. Thomas
Scammell na “REM and NREM Sleep” na binigyang-pansin ang iba’t ibang hakbang
sa pagtulog at ang mga katangian nito. Sa pag-aaral naman ni Dr. Richard Ferber
na “Sleep Changes in Children” ay tinalakay ang pagkakaiba-iba ng pagtulog base
sa edad.


LAYUNIN

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang mga sumusunod:

Pangkalahatan:
 • Mag-ambag sa larangan ng kalusugan
 • Makapagbigay-kontribusyon sa larangan ng pormal na pagsulat

Tiyak


 • Makapagbigay-kontribusyon sa larangan ng pormal na pagsulaTiyak:
  Makapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga mahahalagang aspeto ng pagtulog sa gabi at sa umaga.


 • Malaman ang mga dahilan at epekto ng hindi pagtulog sa gabi ayon sa mga eksperto na sina Dr. Stephen Amira, Dr. Thomas Scammell, at Dr. Richard Ferber.

 • Maipakita ang katotohanan sa pag-aabuso ng ilan sa mga kabataan ukol sa oras ng pagtulog.

HALAGA

Mahalaga ang pananaliksik sapagkat kung mapapansin ay tila isang

mababaw na paksa lamang ito ngunit kung susuriin ay matutunghayang ito ay

isang kumplikadong usapin. Makakatulong din sa mga kabataang nais bigyang-

pansin ang nakagawiang pagtulog sa gabi. Hinahamon din ng pananaliksik kung

bakit nagkaroon ng kinasanayang oras at haba ng pagtulog.KONSEPTUWAL NA BALANGKAS

Batay sa balangkas, ang pananaliksik na ito ay magsisimula sa pagbibigay

depinisyon ng pagtulog ayon sa 1-Lam A.Y 2008-2009 ng Komersiyo ng

Unibersidad ng Santo Tomas. Ngayon, ang pagtulog ay maaaring maganap sa gabi

o sa araw. Mula dito, aalamin ang mga dahilan at epekto ng bawat panahon o oras

ng tulog ayon sa kalusugan, edukasyon at tradisyon.

DALOY NG PAG-AARAL

Ang pag-aaral na ito ay may tatlong kabanata. Ang unang kabanata ay ang

panimula. Nakapaloob dito ang sentro ng pag-aaral, na inilalahad kung tungkol

saan ang paksa. Naririto rin ang mga mahahalagang pag-aaral na isinagawa ng

mga ekspertong tao tulad nina Dr. Stephen Amira, Dr. Thomas Scammell, at Dr.

Richard Ferber. Makikita rin dito ang halaga at layunin ng pag-aaral na ito,

konseptuwal na balangkas, metodolohiya o ang proseso ng pananaliksik at ang

saklaw ng pag-aaral.

Ang pangalawang kabanata naman ay mayroong dalawang bahagi: ang

tinatawag ng grupo na small panimula at small katawan. Ang alyas na small

panimula ay tumatalakay sa introduksiyon ng paksa. Samantalang ang alyas na

small katawan ay ang presentasyon ng lahat ng datos na nakalap ng mga

mananaliksik.Ang pangatlong kabanata naman ay nahahati sa tatlong bahagi: ang

tinatawag ng grupo na small pangwakas, kongklusyon at rekomendasyon. Sa

small pangwakas ipinapakita ang kritikal na pagsusuri sa mga nakuhang datos.

Ang kongklusyon naman ay ang pagpapaliwanag ng mga natutunan, nalaman at

natuklasan sa pag-aaral na ito. At ang rekomendasyon ay ang suhestiyon ng mga

mananaliksik sa mga taong magbabasa ng pag-aaral na ito at ang mga taong may

nais malaman sa paksang ito.


Ang lahat ng datos na nakalap ay papangkat-pangkatin, oobserbahan at

pag-aaralan upang mapatunayan kung tama o mali ang panukalang pahayag ng

grupo.


KABANATA II

Marami sa mga eksperto ang sinubukan nang pagaralan ang pagtulog sa paggamit

ng mga boluntaryo. Dito, sila ay inoobserbahan at isa sa mga mahusay na

ekspertong ito ay si Dr. Thomas Scammell. Ngunit, mula sa mga siyentipikong

pagaaral na natuklasan ng grupo ay wala dito ang naging tiyak o kongkreto upang

sagutin ang mga katanungan ng grupo.Ayon kay Dr. Philip M. Chua, M.D., isang Pilipinong doktor, ang depinisyon ng

pagtulog ay nasa estado ng pagkawalang-malay ng isang tao kung saan ang tao ay

nagpapahinga. Sa estadong ito, ang utak ay nagiging responsive sa ating internal

stimuli. Ang pagtulog ay inuugnay sa coma. Ang Coma ay isang pagkawalang-

malay kung saan ang tao ay nagpapahinga. Ang pagtulog ay esensyal para sa

normal at maayos na paggalaw ng katawan ng tao. Ito ay isang komplikadong

physiological phenomenon na maging mga siyentista ay hindi maintindihan.

Noon, ang pagtulog daw ay isang passive state. Subalit, ang pagtulog ay kilala

bilang isang prosesong dinamiko at ang ating mga utak ay aktibo habang tayo ay

tulog. Si Miguel Samala, isa sa mga estudyante ng 1-Lam A.Y 2008-2009 na

sumagot ng questionnaire, ay pinili ang pagtulog sa gabi. Ang sabi niya, “Sang-

ayon ako sa pagtulog sa gabi dahil ito ay makakabuti sa katawan.”


Base sa mga nakalap na datos ng laboratoryo ni Dr. Scammell, napagbigyan-alam

na ang pagtulog ay may epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan, at ito ay

esensyal para sa ating normal functioning sa lahat ng sistema ng ating katawan,

kasama ang immune system. Ang epekto ng pagtulog sa immune system ay

nagbubunga ng paglaban at makaiwas sa mga sakit. Sa tao, naipakita na ang

metabolic activity ng utak ay nababawasan pagkatapos ng 24 na oras sa ating

paggising.

Para gumana ng maayos ang nervous system ng isang tao, kailangan ng bawat isa

ng pagtulog. Ayon nga sa sinabi ni Gian Magapuro, isa sa mga taga-tugon ng 1-

Lam A.Y 2008-2009, kaya niya mas gusto matulog sa gabi, dahil sa ganito siya

ipinalaki at nasanay. Kahit wala siyang masyadong maisip na madaming epekto

sa hindi pagtulog sa gabi, ang pinaka nararamdaman niyang epekto ay pagkahilo.

Pinatunayan ito ng laboratoryo ng National Institute of Health o NIH na

nagsabing ginagawang drowsy nito ang isang tao at hindi ito makapagconcentrate

na sususunod na araw. Ito ay nagdudulot din ng memory impairment, physical

performance at binabawasan ang abilidad na gumawa ng mathematical

calculations. Ito ay ang mas kilalang tawagin na Sleep Deprivation sa ingles.

Dagdag dito, pag nagpatulog ang sleep deprivation, maaaring magkaroon ang

isang tao ng hallucinations at mood swings.

Ang pagtulog ay may ibat’ ibang estado ng buhay at ang mga sanggol ay may

pinakamaraming oras ng pagtulog sa lahat ng age group. Ang kanilang oras ng

pagtulog ay maaaring ihati sa madaming bahagi. Sa mga bagong panganak na

bata, ang total sleep duration nila sa isang araw ay 14-16 na oras. Sa pinakaunang

buwan ng kanilang pagkabuhay, ang oras ng kanilang pagtulog ay nababawasan;

sa edad na 5-6 na buwan, ang kanilang pagtulog ay nangyayari sa overnight

period mula sa isang idlip sa isang araw.

Sa mga matatanda, ang pagtulog sa 8-8.4 na oras ay masasabing fully restorative.

Sa ibang kultura, ang totalidad ng pagtulog ay hinahati sa overnight sleep period

ng 6-7 na oras at ang pag-idlip ng 1-2 oras. Ang iba ay maaaring kailangan ng

konting tulog katulad ng 5 oras o sa pinakamahaba na 10 oras araw-araw. Ang

kahabaan ng oras ng pagtulog ng isang tao ay depende din kung siya ay may

pangit na kalagayan sa kanyang pagtulog sa mga nakaraang araw. Ang konting

pagtulog ang nagkakaroon ng “sleep debt”. Itong debt ay kailangang i-adjust sa

pamamagitan ng pagtulog ng mahabang oras sa mga susunod na araw. Ang mga


taong natutulog ng konting oras ay may sakit sa judgment at reaction time.

Ang tao na nasasama sa hanay naman ng old age ay natutulog ng magaan at sa

maikling oras lamang habang sila ay tumatanda. Sa mga matandang-matanda na,

ang oras na nagagamit sa stage III at IV ay nababawasang ng 10-55% at ang oras

sa stage II at tumataas ng 5% kumpara sa kabataan, na nagpapakita ng overall na

pagbawas ng total sleep duration at ayon ito kay Dr. Jeanne Duffy.

Ngayon may mga ibang bagay na pwedeng baguhin ang balance ng mga

neurotransmitters at makakaapekto ito sa ating pagtulog at paggising. Ang mga

caffeinated drinks (halimbawa, kape) at mga gamot (halimbawa, diet pills) ay

nagsi-stimulate ng ibang bahagi ng utak at maaaring maging sanhi ng mahirap na

pagtulog. Maraming gamot na prescribed para gumaling ang depresyon suppress

ng REM sleep. Ang mga taong naninigarilyo ay madalas na matulog ng magaan at

nababawasan ang REM sleep nito. Ang mga taong mabigat magyosi ay maaaring

gumising pagkatapos ng 3-4 na oras sa pagtulog dahil sa nicotine withdrawal. Ang

ibang taong may insomnia ay maaaring gumamit ng alcohol. Maaaring ang

alcohol ay makatulong sa magaan na pagtulog ng tao, nakakabawas naman ito sa

kanilang REM sleep at mas malalim at more retorative ang kanilang estado ng

tulog. Bagkos, nilalagay sila sa mas magaan na mga estado ng tulog kung saan

makakagising sila agad.


Ang mga natalang pahayag na isinaad bago dito ay sinang-ayunan naman ng mga

taga-tugon na sina Jadel Mones at Genevive Cabero dahil naniniwala na maaaring

epekto nga ng hindi magandang pagkatulog ang mga sinabing dahilan. Ayon pa sa

kanila mahalaga ang kanilang pagtulog dahil maaaring makaapekto ang hindi

magandang pagtulog sa kanilang edukasyon o pag-aaral.

May mga estudyante naman na nag-sabi na mas masarap matulog sa gabi

dahil ito ang kinagisnan at tamang panahon para magpahinga. Ito ay galing kay

Christine Inere at ito ang kanyang sinabi, “Sang-ayon ako sa pagtulog sa gabi

dahil gabi naman talaga ang tulog na tao. Iyon yung oras ng pahinga dahil

madaming trabaho sa araw.” Isa pang estudyante ang may ka-parehas na ideya ni

Christine. Ito ay galing kay Brian Yaranon at ang sabi niya ay “mas gusto ko ang

pagtulog sa gabi dahil mas masarap matulog pagkatapos ng isang araw ng

nakakapagod na mga gawain.” Ito ay napatunayan ni Doktor Thomas Scammell.

Para sa kanya, may pattern ang ating pagtulog. Sabi dito sa kanyang

siyentipikong pagaaral, mas naibibigay ng oras na gabi ang panahon na kailangan

ng ating katawan. Ito ay napatunayan ng kanyang suriin at eksperimentuhan ang

isang volunteer na nagbigay kaalaman ng malaking impluwensya ng pagtulog sa

oras at kapaligiran nito. Gabi ang naging sagot dito ngunit ito ay kinokontra ng

mga taong natutulog sa umaga ayon naman sa isang surbey na ipinakalap ng USA

at sinuportahan ng libro ni Aserinsky Kleitman.


Kaya dito nagkaroon ng usap-usapan ngunit wala ang naging tiyak at sigurado at

karamihan lamang sa siyensya ang sumang-ayon sa gabi.

Sa teoyolohika naman sinabi na sila ay umaayon sa gabi dahil ito ang araw ng

pagtulog ng Diyos at tayo nga naman ay anak ng Diyos kaya ito ay ating nagaya at

nakagawian ayon na rin sa ting mga ninuno.

Dahil sa tungkulin ng pagtulog ay hindi pa tuluyang alam, ang eksaktong

bilang ng oras ng isang tao na matulog ay walang nakakaalam. Ayon sa ibang tao,

nakakapagtrabaho sila optimally na may 3-5 oras na tulog gabi-gabi,

samantalang ang iba ay umaamin na kinakailangan ng 8 oras ng tulog gabi-gabi o

mas marami pa para makapagtrabaho ng maayos. Ang pagtulog sa gabi ang

naging tiyak para sa kanila at dahil sila din ay nagsaliksik mula dito. Mas

nakararami ang umamin na ang gabi ang panahon ng kanilang pagtulog.

Ngunit hindi ito sinarsarhan ang ideya ng mga taong nagnanais pa rin ng

pagtulog sa umaga. Mula sa apatnapu’t dalawang estudyante ng 1-Lam A.Y 2008-

2009 (42), tatlo lamang ang sumagot ng “Oo” na nais nila matulog sa umaga o

araw at isa dito ay si Daniel Magbag. Nagpahayag siya ng pangsang-ayon dahil

naisip niya na mas magandang binibigay nito sa kalusugan at panahon ng nais na

pagtulog. Dito, ang grupo ay nakakita ng pahayag na tumugma sa sinabi ng

nasabing tagapagtugon. Ito ay mula ulit kay Aserinsky Kleitman at dito inihayag

niyang halimbawa ang naging tradisyon ng mga Amerikano sa pagtulog kung saan

ang nakasanayan nito ay ang pagtulog sa araw. Sa mga kadahilanan na mas

maganda magtrabaho pag gabi, tahimik at mabilis ang paraan ng kalakalan o

paguusap mula doon.Ngayon, napagalaman ng grupo na kahit ganito ang pananaw ng nasabing tao

ay hindi niya ikinaila na ang tamang panahon ng pagtulog ay gabi. At isa sa

pangunahing dahilan na isinabi niya ay sa haba ng panahon at ganda ng

kapaligiran nito na ibinibigay sa mga tao na mas lalong epektibo sa mga abataan.


Bilang panghuli, maraming artikulo ang naglabasan dito ngunit uulitin ng

grupo na wala ang naging tiyak sa mga eksplenasyon kung bakit. Nagpahayag sila

ng kadahilanan at epekto nito pero napagtanto ng grupo mula sa nakalap na

serbey at datos na mas pinanigan nila ang naging tradisyon at resulta ng

siyentipikong pag-aaral na gabi ang pagtulog. Hindi masama ang pagtulog ng

araw ngunit hindi dapat gawin na kaugalian. Ngayon, Inihayag ng mga datos at

mga estudyante ng 1-Lam A.Y 2008-2009, ang kahalagahan ng pagtulog lalo na sa

kanilang katawan, edukasyon at sa iba pa.

KABANATA III – PANGWAKAS

Base sa mga pananaliksik ng grupo tungkol sa paksa, napansin ng mga

mananaliksik na ang mga pagaaral dito ay masyadong siyentipiko at lahat sila ay

nakatutok sa koneksyon sa katawan. Katawan na gusting-gusto nilang pag-aralan

dahil maraming tao na ang nagtatanong at humihingi ng sagot mula sa mga

pangyayari na napapaloob sa katawan at mismo sila ay nagtataka na din dito.

Ang grupo naman ay sumasang-ayon sa pahayag na ito.


Ang pagtulog sa gabi ay magandang paksa kung paguusapan ngunit konti

lamang sa mga tao ang interesado mula dito at kadalasan nga ay ito ay ang mga

siyentipiko. Ayon kasi sa isang pag-aaral ni Dr. Thomas Scammell, ang mga tao

ngayon ay iniisip na ito ay walang kwentang bagay kung paguukulan ng panahon

dahil ano nga ba naman ang mapapala nila kung ito ay malalaman, katwiran nila.

Nakakalungkot man isipin, ngunit ito ang totoo.

Ngayon, ang pagtulog ay dapat natin pahalagahan dahil dito kumukuha ng

enerhiya para sa araw-araw kahit ito ay mapagabi man o umaga. Hindi kaya ng

katawan ang hindi matulog dahil ito ay magdudulot ng kahinaaan at maaaring

sakit. Ang bawat pagtulog ng tao ay pwedeng maapektuhan ng iba’t ibang klaseng

bagay lalo na sa mga kabataan. Maaring dahil sa paginum ng kape, kapaligiran, at

oras ng pagtulog.

Sa Pilipino, natural ang matulog ayon sa oras ng Pilipino kaya pag ang mga

Pilipino nga ay nagpupunta ng ibang bansa, nagiiba ito. Nahihirapan ang mga ito

na makibayan dito. May pattern na sinusunod ang pagtulog ngunit wala ang

nagsabi ng tiyak na oras. Lahat ng pag-aaral ay nakita na ang gabi ang

pinakamagandang oras at panahon ng pagtulog dahil sa ibinibigay nito ang mga

kinakailangan ng magandang pagtulog para sa ating katawan. Malaki din ang

naging implumensya ng nakaguwian o tradisyon na ito na itinanggap na ng buong

mundo. Ngunit hindi nito isinasara ang ideya ng pagtulog ng ibang tao sa umaga,

iba lang kasi ang pananaw nila mula dito. Ang mga siyentipiko, teoyolohika at

simpleng tao ay umayon dito.

At mula naman sa ikinalat na surbey para sa mga estudyante ng 1Lam A.Y

2008-2009 mula sa Kolehiyo ng Komersiyo sa Unibersidad ng Santo Tomas, ang

lahat ay sumagot ng maayos at mahusay. Ang mga taga-tugon ay naipaliwanag ng

husto ang mga dahilan kung bakit mas napili nila ang pagtulog sa gabi o sa

umaga. Ang mga impormasyong nakalap ay tunay na nakatulong sa pananaliksik

sapagkat naging detalyado ang kanilang mga opinyon at maliban dito ay

sumangayon sa naging resulta ng mga pananaliksik ang mga pahayag ng mga

taga-tugon dito.

KONKLUSYON


Mula sa pananaliksik at sa mga nakalap na datos, natuklasan na ang

pagtulog sa gabi ay may mga magandang epekto, hindi lamang sa isang

indibidwal, kundi pati sa buong 1Lam A.Y 2008-2009, mula sa Kolehiyo ng

Komersiyo sa Unibersidad ng Santo Tomas. Napag-alaman din ng grupo na

mayroong malawak na kaalaman ang tao tungkol sa pagtulog. Hindi lamang ito

biglang sumulpot sa ating sarili, kundi ito rin ay may siyentipikong pag-aaral.

Halimbawa na lang sa mga doktor na nagbigay-panahon upang pag-aralan ang

bawat estado at personalidad ng pagtulog sa gabi, tulad nina Dr. Stephen Amira,

Dr. Thomas Scammell, at Dr. Richard Ferber. Hindi lamang iyon, natunghayan na

ang mga kabataan, tulad ng 1Lam A.Y 2008-2009 ng Komersiyo, ay alam ang

kahalagahan, kadahilanan at mga posibleng epekto ng napiling oras o panahon

ng pagtulog. Ngunit ang nakakalungkot dito ay walang tiyak na pag-aaral ukol sa

paksang ito. At may ilan din na walang sapat na oras o panahon sa pagtulog kung

kaya’t sila ay nakakaranas ng mga hindi mabuting epekto mula sa pang-aabusong

ito.


Kung kaya’t mula sa mga nakalap na datos, napatunayang ang panukalang

pahayag ng pananaliksik ay tama at totoo.

REKOMENDASYON

Buhat sa pag-aaral ng grupo, hinihikayat nito hindi lamang ang mga

kabataan, kundi ang lahat, na matulog sa tamang oras upang mapangalagaan ang

ating kalusugan. Ang grupo ay kumakatok sa iba pang mananaliksik na bigyang-

pansin din ang mga, sa unang tingin ay simpleng pag-aaral lamang, ngunit kung

susuriin ay makapagbibigay ng mga bagong kaalaman. Nais din irekomenda ng

grupo na ipagpatuloy pa ang pananaliksik na ito at kung nanaisin ay maaaring

gamiting batayan ang naunang pananaliksik ng grupo.

Sanggunian

http://www.apa.org/topics/whysleep.html

http://www.sleepresearchsociety.org

http://www.emedicinehealth.com/sleep_understanding_the_basics/article_em.htm

H.S. Stuttman, inc. Growing Up with Science Vol. 15. pp. 1360-1362